Referat fra styremøte  02.06.2020

Sted: Klubbhuset    Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Rune Møller, Olaf Fossum, Magnus Fuglår, Tore Skjervø

Sak 8/20

Samling av ungdommer på bryggene og terrassen. 

I pinsehelga var det mange ungdommer som brukte terrassen og bryggene som samlingsted. De badet fra bryggene og okkuperte terrassen. Sykler låg rundt overalt.

Medlemmer av styret som var i havna forsøkte å forklare dem om farene med å stupe/hoppe fra bryggene med alle trosser og lodd i sjøen. De ble og anmodet om å forlate terrassen, men så snart styremedlemmet hadde forlatt dem, gjenopptok de aktivitetene. 

For å prøve å få bukt med problemet, vil foreninga gå til anskaffelse av tydelige skilt om farene ved bading og opphold på terrassen.

 

Sak 9/20

Bruk av rampa for utsett av båt av ikkemedlemmer. 

Det er til tider stor bruk av rampa til å sette ut båt av folk som ikke er medlem av foreninga. Det største problemet er at de etter å ha fått båten på sjøen, parkerer bil og henger på tvers av oppmerkede plasser og slik opptar 4-5 parkeringsplasser mens de er på båttur. 

For å få litt igjen for bryderiet foreslår styret at det blir innkrevet en avgift på kr.100  for hvert utsett.

 

Sak 10/20

Manglende betaling fra gjestebåter. 

Det har vist seg at ikke alle besøkende er like villig til å betale for strøm, vann og wc. For å bøte på dette vil styret at følgende blir gjort: 

Medlemmer som har vakt i havna utstyres med vest med påskrift «VAKT» og tar en rund på bryggene for å minne båtfolkene som er på besøk om å betale.

 

Sak 11/20

Innkjøp av nye hengelås til strømkontakter. 

Det viser seg at hengelåsene som er i bruk på strømkontaktene på brygga har rustet helt fast. Det hjelper ikke med rustløser, så eneste mulighet for å få åpnet kontaktene er å ta i bruk vinkelsliper på låsene. 

Foreninga kjøper inn nye lås (som tåler sjøluft?). Dersom det er mulig med lik nøkkel til alle lås.

 

Sak 12/20

Årsmøtet 2020 

Styret gikk gjennom sakspapirene til årsmøtet i foreningen den 4.juni.

Årsmelding, regnskap, revisjon av regnskap, budsjett og innkommet forslag.

 

 

Møtet slutt kl.20.35

 

Ref.:  Tore Skjervø

Referat fra styremøte 14.mai 2020

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Rune Møller, Tore Skjervø

Sak 5/20

Årsmøtet 2020 

Årsmøtet 2020 ble utsatt p.g.a. smittefare i forbindelse med coronaviruset.Styret beslutter å avholde årsmøtet 4.juni 2020 på Rødbrygga.Styret anmoder medlemmene å melde sin deltakelse på møtet for å kunne overholde smittevernreglene.

 

Sak 6/20

Gjestebrygge. 

Gjestebrygga er nå montert.Strøm/vannposter er ikke montert, men er under levering.Skilt for gjestebrygge er kommet. Det samme er flaggstenger og vimpler som skal monteres på endene av den ytterste brygge.

 

Sak 7/20

Befaring av brygger. 

Teknisk komité har hatt befaring av bryggene, klubbhus etc.Det er en del som må gjøres i sommer, slik som maling av klubbhus og «dieselbua.»

 

 

 

 

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 01.04.2020

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Rune Møller, Olaf Fossum, Ragnar Bragstad, Tore Skjervø

Sak 1/20

Til orientering:

Styret har ikke avholdt noe styremøte tidligere i inneværende år. Utsettelse av årsmøtet ble vedtatt via telefonmøte mellom leder, sekretær og styremedlem Fossum.

Sak 2/20

Utvidelse/forskjønnelse av landområde. 

Entreprenør Letnes er nå i gang med å fjerne anleggsvegen som var lagt i overkant av parkeringsplassen til foreninga. Som kompensasjon for bruken av området var det enighet om at utbygger av blokkene skulle avrette parkeringsplassen slik at den var klar for asfaltering. Foreninga har fått tilbud om asfaltering av området samtidig som entreprenør får asfaltert sitt område ved blokkene.

I tillegg ønsker styret å forlenge eksiterende steinmur og fylling ned mot sjøen.

Dette har vi fått aksept for hos kommunen.

Gjestebrygge som ble vedtatt innkjøpt i fjor høst vil bli levert i mai.

Alt i alt vil dette koste foreninga ca. kr.500.000

Med kontingenter/plasstillegg inneværende år har vi ca. kr.900.000 på konto. 

Vedtak: Styret sender ut et orienteringsskriv til medlemmene om de planer og kostnader som foreligger. Man ønsker kort svarfrist, da entreprenør alt er i gang med sine prosjekter.

 

Sak 3/20

Nedtrapping av administrasjonsgebyr i forbindelse med kjøp av båtplass. 

Kasserer og regnskapsfører har sett på bruk/størrelse av administrasjonsgebyr og kommet til følgende forslag: 

Med bakgrunn i investeringer i bølgedemper og klubbhus ble følgende praksis etablert:

Administrasjonsgebyr i forbindelse med båtkjøp skulle bidra til at nye medlemmer til en viss grad deltok i allerede gjennomførte investeringer. 

Administrasjonsgebyret har frem til nå vært kr 8 000.

Frem til 2018 har foreningens resultatregnskap blitt belastet med kr 138 000 i årlige avskrivninger.

Fra 2019-2024 er årlige avskrivninger kalkulert til kr 38 000 og gjelder utelukkende investeringen i nytt klubbhus ferdigstilt i 2015.

I forbindelse med lettelsen i avskrivninger mener styret dette må reflekteres i administrasjonsgebyret.

Nedre grense for administrasjonsgebyr fastsettes til kr 3 000, all den tid et kjøp/salg av båtplass innebærer ett visst omfang av arbeid for foreningen. 

Nedgangen i avskrivninger fra 2018 gir følgende nedtrapping for administrasjonsgebyret:

Dagens – kr 8 000, utgår

01.04.2020 – 31.12.2024 – kr 5 000

01.01.2025 – kr 3 000 

Det påpekes at nivået på administrasjonsgebyret løpende vurderes opp mot foreningens investeringer av et visst omfang, og kan således justeres i tråd med dette. 

Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget og det legges fram for årsmøtet når det blir avholdt. 

 

Sak 4/20

Priser på utleie av båtplasser. 

Det viser seg at det er en del båteiere som ønsker å leie båtplass fordi dette er billigere enn å «eie» plass. Samtidig er det en del medlemmer som ønsker å selge sine plasser av ulike årsaker. Dette medfører at de som vil selge kanskje må vente en god stund (flere år) før plassen blir solgt. For å prøve å snu litt på dette foreslår styret en oppjustering av leieprisen. 

Vedtak: Pris for leie av båtplass settes til kr.4000 pr. sesong.

Kr.2000 tilfaller plasseier i sommersesongen.

 

 

Ref.:  Tore Skjervø