Referat fra styremøte 28.05.2019

Sted: Klubbhuset    Tid: 19:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 5/19

Vedlikehold bryggeanlegg. 

Olaf og Ragnar har hatt en gjennomgang av tilstanden på bryggeanlegget.Det ble lagt fram en liste over ting som må utbedres, deriblant gjøre ferdig fortøyning av innerbrygge, spyling og smøring av brygge og utriggere.

Styret fordelte noen av oppgavene mellom seg, og noen må utføres på dugnad.

 

Sak 6/19

Utsetting av ny flytebrygge. 

Brygga som ligger på parkeringsplassen skal nå settes på vannet.Vi gjør den klar for sammensveising 6/6.Olaf stiller med bil m/kran.

 

Sak 7/19

Fortøyninger båter. 

Det er dårlig fortøyning på mange båter. Det mangler spring og det benyttes karabinkroker for innfesting av fortøyning til utriggere.Vi må lage en fortøyningsinstruks og sende ut til medlemmene.

 

 

Møtet slutt kl. 2030

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 19.mars 2019

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Nils Vang, Magnus Fuglår, Tore Skjervø

Sak 3/19

Info. Saker fra leder.

Har vært i kontakt med firma Fuglesang Dahl vedrørende anleggsveien som berører og reduserer parkeringsplassen til foreninga. Det vil bli avholdt et møte med firmaet i nær framtid.

 

Sak 4/19

Årsmøte.

Tidspunkt for årsmøtet ble tidligere bestemt i et telefonmøte mellom leder, sekretær og et av styremedlemmene. 

Sekretær har laget et utkast til årsmelding til årsmøtet. Dette ble gått igjennom, og ingen hadde noe å tilføye. 

Regnskapsfører la fram og gjorde rede for poster i regnskapet for 2018.

Leder og regnskapsfører hadde satt opp et forslag til budsjett for 2019.

Etter noen små justeringer i budsjettet, vil dette og revidert regnskap bli lagt fram for årsmøtet.

 

 

Møtet slutt kl.2045 

Ref.

Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 09.januar 2019

Sted: Klubbhuset    Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 01/19

Gjestebrygga Sandvågen. 

SSF Rederi v/Åge Sivertsen har henvendt seg til foreninga med planer/forespørsel om forlengelse av gjestebrygga i Sandvågen. Rederiet vil betale alle utgifter forlengelsen medfører. Det må settes opp en leieavtale med rederiet som dekker opp for leie og eventuelle skader på bryggene. Dersom det senere blir slutt på bruken av anlegget av rederiet, må bryggeforlengelsen tilfalle foreninga vederlagsfritt. Inderøy kommune har bedt om å få foreningens syn på saken.

Svar til kommunen:

Straumen båtforening har ingen innvendinger mot prosjektet.

 

Sak 02/19

Utleie av klubbhus. 

NRK Natur skal lage naturprogram fra Borgenfjorden/Inderøy.

De er på jakt etter utgangspunkt for prosjektet, med bl.a. tilgjengelig båtplass.

Båtforeninga har gitt de tilbud om å leie klubbhuset og båtplass i nevnte uke i februar.

 

 

Møtet slutt 20:15

 

Ref.:  Tore Skjervø