STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 16.des. 2014

Sted: Rødbrygga    Tid: kl.18.30

Tilstede: I.Johnsen, O.Fossum, M.Tronhus, N.Vang, T.Skjervø

Sak 23/14

Tilbud på forsikring av sjø- og landanlegg.

Har fått tilbud på forsikring fra Norske sjø på forsikring av sjøanlegget og bygninger på land. 3 mill. til en pris av ca. 18000 pr år. Dette er ca halvparten av dagens premie. Flertallet i styret ønsker at man også henter tilbud fra andre selskap deriblant Atlantica. Ansvarlig: leder og sekretær.

Sak 24/14

Lås på dører i klubbhus.

Har fått tilbud fra Jernia, Levanger på kodelås til en pris av kr.2600 pr.stk.

Leder undersøker videre om andre tilbud.

Sak 25/14

Byggekostnader klubbhus.

Kostnadene vedrørende bygging av klubbhus er enda ikke helt klart, men så langt ser det ut til at man holder seg innenfor overslaget på kr.400 000,-

Har enda ikke fått ordnet med vann/kloakk.

Sak 26/14

Strømmålere til båtplasser.

Det har vært litt uklart vedrørende avlesing av strøm til båtene denne høsten.

I den forbindelse vedtar styret at: ”Båteiere som ønsker strøm til båten når den ligger i havna, må selv anskaffe strømmåler som monteres i skap på brygga.”

Det er ikke nok at det er måler om bord i båten. Teknisk komité er behjelpelig med den praktiske plassering.

 

 

Styret ønsker alle medlemmer en god og fredelig  Jul

Og et Godt Nytt Båtår.

 

Møtet avsluttet kl.20.00

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 17.09.2014

Sted: Båthavna   Tid: 18.30

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Per Madsen, Bjørnar Skjesol, Trygve Johnsen og Tore Skjervø

Sak 21/14

Status klubbhus.

Trygve Johnsen, leder og sekretær gikk gjennom hva som hittil er gjort og status med bygging av klubbhus. Til nå er det brukt ca. kr.260.000.-. Da er bygget under tak, vinduer innsatt og bordkledning på plass. Bygget bør få et strøk maling utvendig før vinteren. K. Slapgaard blir forespurt om å sprøytemale bygget. Farge ”trønderrødt”.

Neste skritt er da å komme i gang innvendig. Man ble enig om å bruke ferdigmalte plater på vegg og tak. Har innhentet og fått tilbud fra Alarm og Installasjon på det elektriske. Ca. kr.52000 komplett. Dette ble akseptert.

Bad/toalettrommet blir nok det dyreste rommet å ferdigstille. Enighet om å gjøre ferdig klubbrommet først og så se hvordan den økonomiske situasjonen er.

 

 

 

 

Møtet slutt kl.20.00

Ref. T.Skjervø

 

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte torsdag 28.august 2014

Sted: Rødbrygga    Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Bjørnar Skjesol, Olaf Fossum, Magne Tronhus, Tore Skjervø

Sak16/14

Informasjon om bygginga av klubbhus i havna.

Ivar og Tore informerte om fremdrifta av byggeprosessen.

Råbygget er nå kommet under tak, og man holder på med bordkledning.

Noen vinduer er kommet, men ikke montert, og de store vinduer mot bryggene ventes i løpet av 14 dager. Senere blir det nedgraving av tank og tilkobling vann og avløp. Man tar sikte på å få malt ett strøk på huset nå i høst.

 

Sak 17/14

Vedlikehold i havna.

Teknisk komité besørger fylling av vann i den nye bølgedemperen og nye lodd etc.

for å rette opp den ytterste brygga.

Arnold Kammen og Bjørnar Skjesol lenser pongtonger der det er behov.

Sak 18/14

Forsikring av anlegg og nybygg.

O.Fossum har vært i kontakt med forsikringsselskaper om forsikringer av anlegget.

Skulle få tilbakemelding, men har ingenting hørt. Nå blir det enda større verdier der når klubbhuset reises. Olaf purrer på selskapene for å få fortgang i saken.

Sak 19/14

Gjeste brygge (anløp)

I sommer har det vært ganske stor trafikk av fremmede båter som ønsker å ligge i havna for en kort stund. (1 dag eller 2) Dette har man klart å etterkomme, men ser behov for å få det inn i mer ordnede forhold. Styret vil se på muligheten av å utvide plass for gjesteanløp, og med betaling av tjenesten.(b.l.a. landstrøm)

Sak 20/14

Straumens dag.

Loddsalget under Straumens dag gikk greit. Godt med folk, og det gav en inntekt på kr.4865 til klubbkassa.

 

Møtet hevet kl.2100

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte tirsdag 20. mai 2014

Sted: Rødbrygga    Tid: 19.00

Tilstede: I.Johnsen, B.Skjesol, O.Fossum, N.Vang, M.Tronhus, T.Skjervø

Sak 10/14

Straumens dag 07.06.2014

Bjørnar Skjesol ordner med det praktiske slik som oppsett av vakter for loddsalg etc. Sekretær sender ut oppfordring til medlemmene om å skaffe til veie 2 ting hver til utlodding.

Sak 11/14

Pirforlaget.

Det er utgitt en bok som gir en oversikt over alle gjestehavner som er tilgjengelig i Trondheimsfjorden. Denne kan kjøpes for kr.98,-. Medlemmer som ønsker å kjøpe  henvender seg til styret v/sekretær, så sender foreninga inn en samlet bestilling.

Sak 12/14

Klubbhus.

Venter på godkjenning av tegninger/planer fra kommunen.

Trygve Johnsen er blitt forespurt om, og har akseptert å være byggeleder/innhente tilbud.

Sak 13/14

Vedlikehold i båthavna.

Teknisk komité har vært på befaring i havna og kommet opp med en liste over ting

som må etterses/utbedres. Sekretær bistår med å kalle inn folk til dugnad.

Sak 14/14

Tyveri i båthavna.

Det har på ny vært tyveri fra båter i havna. Denne gang var det bensin/bensintanker som ble stjålet.

B.Skjesol vil innhente priser på overvåkingskameraer. Styret vil så vurdere om man skal sette opp slike.

 

 

Møtet slutt kl.20.15

 

Ref: Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte torsdag 20.03.2014

Sted: Rødbrygga   Tid: 2100

Tilstede: Ivar Johnsen, Bjørnar Skjesol, Per Madsen, Tore Skjervø

Sak 9/14

Konstituering av styret.

 

Medlemmene i styret ble enige om følgende fordeling :

Leder: Ivar Johnsen (valgt av årsmøtet)

Nestleder: Bjørnar Skjesol

Kasserer: Per Madsen

Sekretær: Tore Skjervø

Styremedlem, leder av teknisk komité: Olaf Fossum

 

 

Møtet slutt 21:15

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte tirsdag 11.03.2014

Sted: Rødbrygga   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Magne Tronhus, Magnus Fuglår, Tore Skjervø

Sak 7/14

Budsjett 2014-03-16

 

Foreningens nye regnskapsfører, Magnus Fuglår, var med på møtet.

Budsjettet for 2014 ble gjennomgått og rettet med noen få justeringer.

Sak 8/14

Betaling av regninger/fakturaer.

 

All betaling av regninger og utsendelser av regninger ble foretatt av den forrige regnskapsføreren. Dette ønsker styret blir videreført av den nye regnskapsføreren, noe han har sagt seg villig til. Det blir ordnet så Fuglår får disposisjonsrett til foreningens konti i Sparebank 1 SMN. Kasserer gis innsynsrett til kontiene.

 

 

Møtet slutt 20:15

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 07.03.2014

Sted: Rødbrygga   Tid: 19:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Bjørnar Skjesol, Tore Skjervø

Sak 4/14

Leieavtale med Næss.

Dagens leieavtale om arealet ved båthavna har en oppsigelsestid på 2 år.

Dette er etter styrets mening for kort tid når man har investert store summer i anlegget, og har planer om nytt klubbhus.

Leder tar kontakt med Anton Ness for å få et møte om en ny leieavtale med lengre oppsigelsestid.

Sak 5/14

Budsjett

De fremmøtte styrerepresentanter satte opp et budsjettforslag, men i og med at ingen fra teknisk komité  var på møtet, var det vanskelig å vite hva som var planlagt/forutsett kostnader ved vedlikehold etc.

Innkaller til nytt møte, med den nye regnskapsføreren, for å sluttføre budsjett/årsmøtepapirer.

Sak 6/14

Klubbhus

Har innhentet 2 tilbud på materialer for bygging av klubbhus. De varierer fra kr.115 000. til kr.203 000. I tillegg kommer montering av strøm/vann/kloakk. Kostnadene kan fort komme opp mot kr. 350 000. Dette vil bli lagt fram for årsmøtet for behandling og eventuelt vedtak.

 

 

 

Møtet slutt kl.20:15

 

Ref: Tore Skjervø

 

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 11.02.2014

Sted: Rødbrygga    Tid: kl.19.00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Magne Tronhus, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 1/14

Årsmøtet 2014

Avholder årsmøtet tirsdag 19.mars 2014. Tar sikte på å leie underetasjen på Rødbrygga .

Styret gikk gjennom utkastet til årsmelding og hadde bare noen få endringer.

Kasserer skaffer til veie regnskap for 2013 og sender det til revisjon.

Når regnskapet er revidert vil man møtes for å sette opp et budsjett og handlingsplan for 2014 som kan legges fram for årsmøtet.

 

Sak 2/14

Innløsing av båtplass.

En andelseier ønsker at foreninga innløser båtplassen.

Det ble påpekt at man må være litt tilbakeholden med det. Kan i verste fall skape presedens for mange etterfølgende saker.

Ifølge vedtektene gis det mulighet for innløsing, så i dette tilfellet gjør man det.

Sak 3/14

Strøm/lyspunkt på ”innerbrygga”.

Etter henvendelser fra båteiere med plass på ”innerbrygga”, går man til innkjøp og montering av 2 strømsøyler, 1 på hver side av landgangen.

 

Møtet slutt kl.21.00

 

Ref.:  Tore Skjervø