STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 11.12.2013

Sted: Rødbrygga   Tid: 19:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Bjørnar Skjesol, Tore Skjervø, Magne Tronhus

Fra ”Landkrabbekomitè ”: Kåre Herstad, Kjell Brynjar Johansen

 

Sak27/13

Utbygging  landanlegg. (klubbhus)

 

K.Herstad la fram og redegjorde for tegninger han hadde laget for et klubbhus i båthavna. Det har en grunnflate på ca 35m². Det inneholder et møterom med kjøkkenkrok og en wc på ca 5m².

K.B.Johansen la fram et tilbud på materialkostnader og en enkel måte å bygge det på. Kostnader for råbygg ca. 40-45.000kr. I tillegg kommer grunnarbeid, innvendig vegg/takbekledning, isolasjon etc. Ikke minst kan det bli ganske stor kostnad med kloakk. (tank + pumpe fordi kommunale ledningsnett ligger høyere enn klubbhuset) Total kostnad estimert til 150 – 175.000kr.

 

Styret går inn for det fremlagte forslag, og K.Herstad jobber videre med tegninger,

byggesøknader etc.

K.B.Johansen innhenter tilbud på byggevarer som trengs i tillegg til råbygg, bl.a. vinduer og dører.

 

Styret vil legge fram et forslag om bygging av klubbhus for årsmøtet i mars.

 

Sak 28/13

Låsbar port.

 

Produksjon av port stilt i bero til en avgjørelse om klubbhus er tatt.

Dette p.g.a. plassering av porten i forhold til klubbhus og tilrettelegging for rullestolbruk.

 

 

Møtet hevet kl. 20:15

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 30.10.2013

Sted: Rødbrygga   Tid: 20:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Per Madsen, Magne Tronhus, Tore Skjervø

Sak 24/13

Utbygging landanlegg (klubbhus)

Landkrabbekomitèen er ikke ferdig med tegninger og moduler til klubbhus.

Det er ikke lenge til dette er ferdig, og mens man venter undersøker man om det er steder man kan søke om tilskudd til slike formål. Vi har tenkt at deler av landanlegget (for eksempel w.c.) skal være åpent på dagtid for allment bruk.

 

Sak 25/13

Belysning bølgedempere.

Det er bestilt 4 blinkende markeringslys til bølgedemperne.

Disse skal skjermes mot landsiden for at de ikke skal bli til sjenanse for naboene

på land.

Kostnad ca. kr. 17000,-

Sak 26/13

Gjestebrygga.

Man må nok en gang ta opp saken om gjestebrygga.

Ingenting er blitt gjort fra kommunen sin side på land. (utvasking av fyllmasse under asfalt)

I.Johnsen tar på nytt kontakt med kommunen om tilstanden på anlegget.

En annen ting er at det ser ut til at båtfolk andre steder i Trondheimsfjorden har funnet ut at Straumen kan være et godt mål for båtturen. Dette har i år medført en del gjestebåter i båthavna. Dette kan bli et problem den dagen  låsbar port er på plass. Derfor skulle gjestebrygga vært utvidet. Dette er en sak som vi kommer tilbake med.

 

 

Møtet avsluttet kl. 21:30

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte: 24.09.2013

Sted: Rødbrygga   Tid: 20:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Bjørnar Skjesol, Magne Tronhus, Nils Vang, Tore Skjervø.

Sak 19/13

Regnskap båtforening til dags dato.

 

Regnskapet ble gjennomgått.

Noen kommentarer/spørsmål på enkelte poster.

Kasserer tar kontakt med regnskapskontoret om dette.

Økonomien til foreninga er for tiden god, selv om det er noen store kostnader i tiden som kommer.

 

Sak 20/13

Båtplasser.

 

De fleste nye båtplasser er solgt. Det gjenstår 3 ledige plasser. Det sendes ut henvendelse til medlemmer som enda ikke har plass om det er noen interesserte kjøpere. Viss ingen interesse, blir de lagt ut til salg på det åpne marked.

 

Sak 21/13

Ny bølgedemper.

 

Den nye bølgedemperen som skal ligge ut fra land på nordsiden av anlegget kommer nå til helga. (ca.27.09)

I den forbindelse må det kalles inn til dugnad.

Det bestilles nye markeringslys til begge bølgedemperne. Disse må/skal skjermes mot bebyggelse/land.

Sak 22/13

Fortøyning av båter.

 

Det blir igjen innskjerpet at båter blir fortøyd etter de anvisninger som tidligere er blitt utsendt, både når det gjelder antall fortøyninger og bruddstyrke. Dette gjelder alle, og spesielt de som har båten liggende ute hele året. Det blir i samme sak også innskjerpet at alle må ha ansvarsforsikring på egen båt.

Sak 23/13

Nytt ”klubbhus”.

 

Landkrabbekomiteèn arbeider videre med saken og legger frem et forslag for styret, som igjen legger det fram for årsmøtet 2014.

 

 

Møtet avsluttet kl.22:00

 

Ref: Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

 

Referat fra styremøte 04.06.2013

 Sted: Rødbrygga   Tid: kl.19:00

 Til stede: Ivar Johnsen, Per Madsen, Olaf Fossum, Magne Tronhus, Tore Skjervø

Sak 15/13

Nye båtplasser.

Teknisk komité informerte om framdrifta med de nye båtplassene.

Det meste av utstyret som trengs er nå på plass.

Det innkalles til dugnad onsdag 05.06 kl. 18.

Man vil i første omgang engasjere kjøperne av de nye plassene til montering av utriggere etc.

 

Sak 16/13

Byggesøknad ny bølgedemper.

K.Herstad tar med søknaden om bølgedemper mot nordøst sammen med byggesøknaden på ”klubbhus”.

Sak 17/13

Port landgang.

Styret venter med å bestille låsbar port på landgangen til man vet eksakt kostnader på de nye båtplassene. Pristilbud på port: ca. kr 50000,-

Sak 18/13

Benker på brygga.

Styret godkjenner at det blir innkjøpt materiale for å bygge nye benker og bord på landanlegg/brygge. Medlemmer har sagt seg villig til å bygge benkene.

 

Møtet slutt kl.20:00

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

 

Referat fra styremøte 15.05.2013

Tilstede: I.Johnsen, B.Skjesol, P.Madsen, O.Fossum, M.Tronhus, K.Herstad, K.B.Johansen, T.Skjervø

 Sted: Rødbrygga   Tid: kl.19:00

Sak 12/13

Utbygging av landområdet.

K.Herstad redegjorde for et forslag om bygging av et klubbhus.

Forslaget går ut på et bygg på ca.40 m2 med et møterom for ca.18 personer, liten kjøkkenkrok og wc.

Styret bifalte forslaget og ga ”Landkrabbekomitéen” i oppgave å arbeide vider med saken vedrørende søknader til kommune etc.

 

Sak 13/13

Sikring av båter i anlegget mot tyveri etc.

P.g.a. de siste hendelser med tyveri av motorer ser styret at det er nødvendig å vurdere om man skal gå til skritt som fysisk å stenge landgangen med låsbar port.

Kameraovervåking er og et alternativ som man kan vurdere.

I.Johnsen undersøker kostnader med låsbar port.

 

Sak 14/13

Straumens dag.

Styret bestemmer at båtforeninga ikke deltar på årets Straumens dag.

Det er mye som vil aktivisere medlemmene i sommer, både med nye båtplasser og vedlikehold på brygger og landanlegg.

 

 

 

Neste møte28.05.2013

 

Møtet slutt kl 20:15

Ref. T.Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 09.04.2013

Tilstede: Ivar Johnsen, Bjørnar Skjesol, Per Madsen, Olaf Fossum, Tore Skjervø

Magne Tronhus, Nils Vang, Kåre Herstad, Kjell Brynjar Johansen

 Sted: Rødbrygga   Tid: 19:00

Sak 7/13

Landkrabbekomitè.

K.Herstad og K.B.Johansen redegjorde for ”gamle planer” for landanlegget.

Man diskuterte/kom med innspill om hva et eventuelt ”klubbhus” skulle/måtte inneholde. Herstad/Johansen arbeider videre med saken ut i fra de innspill som ble gitt på møtet og legger fram et forslag/skisse på neste styremøte, medio mai.

 

Sak 8/13

Nye båtplasser.

Pr. d.d. er det solg/bekreftet kjøp av 19 av de nye plassene.

O.Klepp anmodes om å sende ut fakturaer fortløpende med forholdsvis kort betalingsfrist for å få inn penger til utrustning av de nye plassene.

Utliggere etc. kan hentes medio mai, slik at ferdige plasser skulle være tilgjengelig ca. månedskiftet mai/juni.

 

Sak 9/13

Ansvarsforsikring

Nå når det blir større trafikk/flere båter i anlegget, har styret bestemt at:

”Alle båter som er plassert i båtforeningens anlegg skal ha ansvarsforsikring.” Dette gjelder alle, uansett størrelse på båtene.

 

Sak 10/13

Utleiepriser.

Det er lagt fram et forslag om at leieprisen for plass utenfor de faste plasser av båter på mere enn 30 fot økes til det dobbelte. Dette fordi de opptar forholdsvis mye plass i forhold til mindre båter.

Styret støtter forslaget.

 

Sak 11/13

Årsmøte ”Inderøyfest a/s”

Til å møte på årsmøtet til ”Inderøyfest a/s” velges Bjørnar Skjesol.

 

 

Møtet hevet 20:30

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

 

Referat fra styremøte 19.03.2013

 

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Bjørnar Skjesol, Tore Skjervø

Sted: Rødbrygga   Tid: 20:45

Sak 6/13

Konstituering av styret:

 

Etter litt diskusjon om oppgaver i styret ble det enighet om følgende:

Leder: Ivar Johnsen (valgt av årsmøtet)

Nestleder: Bjørnar Skjesol

Kasserer: Per Madsen

Sekretær: Tor Skjervø

Styremedlem/leder teknisk kom.: Olaf Fossum

Sak 7/13

Avtroppende kasserer hadde en rask gjennomgang av forsikringstilbudene av anlegget han hadde innhentet, og O.Fossum fikk i oppgave å arbeide videre med dette til neste styremøte.

 

Møtet avsluttet 21:15

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

 

Referat fra styremøte 19.02.2013

Tilstede: Kjell Brynjar Johansen, Ivar Johnsen, Arnold Kammen, Nils Vang, Magne Tronhus,

Olaf Fossum, Torbjørn Solberg, Tore Skjervø

 Sted: Rødbrygga   Tid: 2000 - 2140

Sak 1/13

Utvidelse av antall båtplasser og bølgedemper nord.

 

Søknaden om utvidelse  av antall båtplasser er nå ferdigbehandlet i kommune og fylke med positivt utfall for foreninga.

O.Fossum la fram et pristilbud fra Kongensvoll Plast a/s. Samlet for bølgedemper og 28 nye båtplasser en investering på kr.579112,-.

Forslag om at man bare benytter seg av 8m utriggere.

 

Sak 2/13

Salg av nye båtplasser.

 

Man starter salg av nye båtplasser i forkant av utbyggingen for å sikre finansieringen av anlegget.

Forslag til årsmøtet: Det tas en ”overpris” på kr.8000 på hver ny plass for å gi inntekter til investeringer, vedlikehold etc. Verdien på plassene blir utregnet etter størrelse (bredde) og vil være den pris man får ved videresalg og er oppgitt på andelsbeviset.

Sak 3/13

Nedbetaling gjeld.

 

Foreningens økonomi er god, og derfor mener styret at man kan nedbetale gjeld man har igjen på bølgedemperen.

Sak 4/13

Straumens dag.

 

Selv om det ikke er de store inntekter av loddsalg på Straumens dag mener styret at det er viktig at foreninga er med på slike lokale arrangement.

Derfor vil Straumen båtforening også i år delta med loddsalg.

Sak 5/13

Årsmøtet 2013

 

Årsmøtet for 2013 blir avholdt tirsdag 19.03.2013 kl.1900 på Rødbrygga.

 

Ref.:  Tore Skjervø

 

 

 

Tillegg til referatets sak 3/13

I telefonmøte 21.02.2013 ble K.B.Johansen, O.Fossum og T.Skjervø enige om at man vil utsette tilbakebetaling av gjeld og i stedet bestille/sette bølgedemper nord i produksjon. (blant annet p.g.a. tilbudets varighet)

 

Tore Skjervø