STRAUMEN BÅTFORENING

 

Referat fra styremøte 05.12.2012

Tilstede: K.B. Johansen, M.Tronhus, N.Vang, O.Fossum, I. Johnsen, T.Skjervø

A.Kammen meldt forfall

 Sted: Rødbrygga    Tid: 19:00 – 20:15

 

Sak 17/12

 

Gjestebrygga: Leder har vært i møte med kommunen om tilstanden på landanlegget på gjestebrygga. Utvasket masse under asfaltdekket. Kommunen erkjente ikke ansvar, men vi forutsatte at det var kommunenes ansvar uten at deres møtedeltager  motsatte seg dette.

 

 

 

 

Sak 18/12

 

Leder informerte om at i samme møte som forrige sak, fikk han informasjon om at kommunen skulle i møte med fylkesmannen for å drøfte b.l.a. utvidelse av båtplasser i båthavna. Møtet skal være 14.des. Dersom det blir positivt utfall av møtet, antok de at saken ville bli behandlet i kommunen i jaunuar/februar.

 

Sak 19/12

 

Teknisk kom. arbeider videre med innhenting av priser etc. for bølgedemper på nordsiden av anlegget. I tillegg ser de på kostnader og muligheten for å legge fram strøm til den innerste båtrekken.

 

Sak 20/12

 

Dagens forsikring av båtanlegget virker å være dyr. Kasserer får i oppdrag å sjekke priser på forsikring av båtanlegget hos forskjellige selskaper.

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

 

Referat fra styremøte 03.10.2012

Tilstede: K. B. Johansen, A. Kammen, M. Tronhus, O. Fossum, T. Skjervø

 Sted: Rødbrygga    Tid: 20:00 – 21:45

Sak 14/12

En del diskusjon om hva som kom ut av konsekvensanalysen som ble utført tidligere i sommer. Teknisk komitè noe misfornøyd med at de ikke fikk utført noe arbeid (planlegging/bestilling etc.) med den siste del av bølgedemperen som ble vedtatt på siste årsmøte. Det viser seg at det har blitt noe misforståelse/tolkning av e-mailen fra leder ang. stopp i arbeid i anlegget i sommer.

Arbeidet med steinfylling mot sjøen gjøres ferdig i høst. Teknisk komitè starter arbeidet med å kostnadsberegne bølgedemper og andre saker som må  gjøres på landanlegget.

Sak 15/12

Økonomi: P.g.a. den korte innkallingsfristen fikk ikke kasserer tid til å fremskaffe en oversikt av økonomien til møtet. Dette blir tatt med på neste styremøte.

Sak 16/12

Straumens dag: Netto inntekt ca. kr. 4500. Dette er ca. 1000,- kr mindre enn i fjor.

Forslag fra styret om at man deltar med loddsalg også neste år.

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 29.5.2012

Tilstede: Olaf Fossum, Magne Tronhus, Ivar Johnsen, Kjell Brynjar Johansen

Tore Skjervø og Arnold Kammen meldt forfall.

Sted: Rødbrygga    Tid: 19:00 – 20:30

Sak 9/12

Utvidelse av antall båtplasser i foreningens anlegg i Sandvågen.

 

Etter tilsendte melding fra kommunen vedr. konsekvensanalysen som kommunen har bedt om i forbindelse med ønske om økning av antall båtplasser i anlegget fra 57 til ca 90 ble det fra teknisk komité bedt om et styremøte.

Flg. ble besluttet:

Det er ønskelig å få oppnevnt en mere nøytral instans til å utføre en konsekvensanalyse enn den som kommunen har tatt kontakt med. Forslaget er at kommunen tar kontakt med Ingeniør Tore Sten for å få utført analysen.

Det er ønskelig å få utsatt konsekvensanalysen til høsten.

Kjell Brynjar tar kontakt med kommunen ved Pål Gauteplass i hht til beslutningen i sak nr. 1.

 

Sak 10/12

Nytt oversiktskart over flytebrygga/landanlegget med tilnærmet maksimal utnyttelse.

 

Flg ble besluttet:

Magne Tronhus tar kontakt Kåre Herstad for å få utarbeidet nye tegninger.

 

Sak 11/12

Gjestebrygga.

 

Gjestebrygga er i en slik forfatning at det bør/må gjøres en del utbedringer/plastring.

Flg ble besluttet:

Kjell Brynjar tar kontakt med kommunen for å få gjennomført nødvendig vedlikehold.

 

Sak 13/12

Bygningsmessige arbeider.

 

Flg. ble besluttet:

All aktivitet i forbindelse med bygningsmessige arbeider det være seg bølgedemper, flytebrygga eller landanlegget legges i bero inntil det er avklart med kommune/fylke om vi kan få utvidet anlegget til å gjelde flere båtplasser enn de vi har tillatelse på i dag. Nødvendig vedlikehold kan/bør utføres.

 

 

Ref: Kjell Brynjar Johansen

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 15.mai 2012

Tilstede: Kjell B. Johansen, Arnold Kammen, Olaf Fossum, Nils Vang, Magne Tronhus, Tore Skjervø, Ivar Johnsen

Sted: Rødbrygga    Tid: 19.00

Sak 5/12

Festekontrakt.

K.B.Johansen redegjorde for leieavtalen med kommunen.

600m2 og kr.500,- pr. år.

Festekontrakt er nå underskrevet og i kraft.

 

Sak 6/12

Utvidelse av båtplasser.

Leder og nestleder har vært i møte med  kommuneadmin. og diskutert en utvidelse av antall båtplasser i havna. Slik kommunen ser det må foreninga sende en ny formell søknad som må behandles i de rette fora. (kommune –  fylke)

Det ble en lengre diskusjon om det var nødvendig å presisere antall plasser man ville ha, bare man holder seg innenfor det disponible arealet.

Leder vil skaffe tilveie utskrift fra tidligere korrespondanse med kommune/fylke for å se hva som tidligere er vedtatt. Leder tar og kontakt med Kåre Herstad for å få hjelp til å utforme en ny søknad.

 

Sak 7/12

Salg/kjøp båtplasser.

Det har kommet spørsmål fra et medlem om salg/kjøp av båtplasser.

Vedkommende vil ikke bruke båtplassen han har i noen år fremover. Derfor lurer han på å selge den, for så å kjøpe seg plass igjen om noen år.  Dette er det ingen begrensninger på i følge vedtektene. Vedkommende vil beholde sin ansiennitet i foreninga (forutsatt betalt medlemskont.) og dermed stille langt fram i køen ved senere kjøp.

 

Sak 8/12

Straumens dag 2012.

Foreninga vil og i år være med på Straumens dag. A.Kammen tar seg av det praktiske med oppnevning av loddselgere etc.

Sekretær sender ut varsel til alle om å stille med 2 premier for utlodning.

 

 

 

Møtet hevet kl. 20.40

 

Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

 

Referat fra styremøte 29.mars 2012

Tilstede: Kjell B. Johansen, Ivar Johnsen, Magne Tronhus, Arnold Kammen, Tore Skjervø Sted: Rødbrygga    Tid: kl.1700 - 1845

Sak 4/12

Gjennomgang av årsmelding og sakspapirer.

 

Man gikk igjennom de utsendte sakspapirer og diskuterte litt  om det praktiske opplegg for årsmøtet. Det viste seg at balanseregnskapet ikke var kommet med i de utsendte sakspapirer. Dette ble skaffet til veie og vil bli lagt fram for årsmøtet via  ” overhead” projektor. Ellers ingen større kommentarer/bemerkninger til sakspapirene. Til slutt ble det ordnet med det praktiske i møtelokalet.

 

 

Ref.: Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

 

Referat fra styremøte 13.mars 2012

Tilstede: Kjell Brynjar Johansen, Arnold Kammen, Magne Tronhus, Tore Skjervø

 Sted: Rødbrygga    Tid: 1800-2030

Sak 1/12

Nummerering av båtplasser.

Slik det er i dag er det ingen plan/mønster over nummerering av båtplassene.

Styret går inn for at det blir laget et system på nummerering av båtplasser.

I etterkant revideres andelsbevisene med nummer etter den båtplassen man ligger på, og påføres verdi pr.1.1.2012. Styret foreslår at andelsbevisene arkiveres av foreningen.

 

Sak 2/12

Årsmøte for båtforeningen blir avholdt 29. mars 2012 på Rødbrygga.

Styret gikk gjennom forslaget til årsmelding.

Enkelte punkt ble kommentert/endret.

Sak 3/12

Ref. sak 15/11 arv/kjøp av plass nr.2

Saken diskutert på nytt i styret, og det ble enighet om å ikke legge den fram som en årsmøtesak.

 

 

 

Ref.:  Tore Skjervø