STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 13.12.2011

Tilstede: Kjell Brynjar Johansen, Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Nils Vang, Magne Tronhus,

                 Tore Skjervø

 Sted: Rødbrygga    Tid: 1900 - 1945

Sak 12/11

Et medlem ønsker å selge sin båtplass.

Styret mener at foreninga nå har slik økonomi at den kan løse inn plassen, og

videreselge den utpå nyåret.

Sak 13/11

Det har skapt en del merarbeid med innkreving av kontingent p.g.a. at giroer

er sendt ut midt på sommeren (sommerferier).

Styret vedtar at giroer for kontingent blir sendt medlemmer i mai måned.

Sak 14/11

Utvidelse av landområde fra dieseltank og nordover.

Nestleder I.Johnsen får styrets fullmakt til å fortsette forhandlinger om dette.

En eventuell fremforhandlet avtale behandles av styret.

Sak 15/11

Problemstilling der noen arver/kjøper båtplass nr.2.

Problemet utredes og tas opp på årsmøtet med en eventuell vedtektsendring.

Sak 16/11

Info fra teknisk komité.

Teknisk komité har fått utført det som var planlagt i år.

Sak 17/11

Utvidelse antall båtplasser.

Leder K.B.Johansen arbeider videre opp mot kommune/fylke med tanke på

utvidelse av antall båtplasser.

Sak 18/11

Økonomi.

For tiden har foreningen bra økonomi, og på den bakgrunn vedtar styret å betale

ned lån med kr.50.000

 

 

 

 

Ref.:  Tore Skjervø

Referat fra styremøte 23.08.2011

Tilstede : Kjell Brynjar Johansen, Magne Tronhus, Arnold Kammen, Olaf Fossum, Ivar Johnsen, Tore Skjervø

Sted: Rødbrygga    Tid: 19.00 – 20.30

Sak 7/11

Dugnader.

Sesongens dugnader på anlegget i båthavna er stort sett sluttført. Det står igjen å lense noen pongtonger. Montering av den resterende del av bølgebryter.

Utføres så snart som mulig.

 

Ansvarlig: teknisk kom. A. Kammen hjelper til med å finne dugnadsfolk.

Sak 8/11

Adkomstvei.

Utvidelse båtplasser.

I.Johnsen og O.Fossum informerte om sakene.

Når det gjelder adkomstveien var det blitt lovet fra kommunen at den skulle legges noe om slik at man fikk tilbake parkeringsplassen ved anlegget og man unngikk den bratte kneika opp fra parkeringsplassen.

Saken om utvidelse av antall båtplasser ligger enda hos saksbehandlere i kommunen.

Teknisk kom. v/ Johnsen og Fossum tar på ny kontakt med kommunen for å be om et møte med ordfører og saksbehandlere for å prøve å få fortgang i begge saker.

Sak 9/11

Gjestebrygga.

Sjøen har vasket ut en god del løsmasse, så det må det gjøres noe med. Landanlegget er det kommunen som eier, men foreninga har vedlikeholdet av det. Det tas kontakt med kommunen for å finne en løsning.

Saken tas opp på neste styremøte.

 

 

Neste styremøte 4.okt.2011 kl.19.00 Rødbrygga.

 

Ref: Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

 

Referat fra styremøte 04.10.2011

Tilstede: Kjell Brynjar Johansen, Arnold Kammen, Magne Tronhus

Sted: Rødbrygga    Tid: 19:00 – 20:00

Sak 10

Gjennomgang av økonomien ved Arnold.

 

Økonomien viser et svært godt resultat med en bankbeholdning på i overkant av

Kr. 300.000,00

Leder foreslår: Vi betaler ned gjeld med kr. 150.000,00 og ber om tilslutning til dette fra styremedlemmene som ikke var til stede på møtet.

Leder, kasserer og forretningsfører anbefaler dette overfor styret.

 

Sak 11

Eventuelt.

 

Styreleder foreslår at neste styremøte legges til et tidspunkt hvor møtet kan avsluttes med en middag hvor styret og teknisk komite får anledning til å ta med seg sin ” bedre halvdel ”. Foreningen betaler middagen for styret og teknisk komite. Utgifter til ”bedre halvdel” og drikke betales av den enkelte.

Tidspunkt: I løpet av november.

 

 

 

 

Ref.:  Kjell Brynjar Johansen

STRAUMEN BÅTFORENING

 

Referat fra styremøte 12.04.2011

 

Tilstede: Kjell Brynjar Johansen, Arnold Kammen, Magne Tronhus, Olaf Fossum,

Birgit Sund Henriksen, Tore Skjervø

Sted: Rødbrygga   Tid: 1900 - 2030

Sak 1/11

Konstituering av styret.

 

Leder: Kjell Brynjar Johansen (valgt på årsmøtet)

Kasserer: Arnold Kammen

Sekretær: Tore Skjervø.

Sak 2/11

Teknisk komité:

 

  • Gjestebrygga:

Fortøyningene ga etter nå i vinter, og brygga ligger på land.

Snart høysesong for bruk av den, så den har høyeste pri. for å bli ordnet.

 

  • Vedlikehold på flytebryggene/utriggerne:

Utskifting/tiltrekking av bolter må utføres + andre vedlikehold.

 

Teknisk komité bestemmer tid og ordner med innkalling til dugnader.

 

Sak 3/11

Forslag fra teknisk komité om å bygge sammen dieselskuret og utstyrsbrakka,og samtidig utvide sistnevnte for å gi bedre plass, og mulighet for å anlegge toalett-rom.

Teknisk komité arbeider videre med saken.

Sak 4/11

Forslag om at det ved tilbud om kjøp av båtplass, gis kjøper en tidsfrist på 14 dager til å akseptere/avslå tilbudet.

 

Vedtatt.

Sak 5/11

Det viser seg at enkelte båtplasser ikke blir benyttet gjennom hele eller deler av sommersesongen. For å imøtekomme medlemmer som ikke har plass, men som ønsker å leie bestemmer styret at:

Dersom båtplass ikke er tatt i bruk innen 1.juni, tar foreningen kontakt med eier for eventuell utleie av plassen.

Sak 6/11

Sosiale aktiviteter:

 

Kasserer oppnevner en arrangements-komité for Straumens dag og andre  arrangement i foreningens regi.

 

Ref.:  Tore Skjervø