REFERAT FRA ÅRSMØTET 15.03.2022

STRAUMEN BÅTFORENING

Sted: Rødbrygga

Tid: 19.00 Tilstede: 19 medlemmer

Sak 1

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent. 

Ingen merknad til innkalling.

Godkjent 

Forslag til møteleder: Ivar Johnsen. Valgt

Forslag til referent: Tore Skjervø. Valgt

  

Sak 2

Årsmelding 2021 

Leder la fram årsmeldingen og redegjorde nærmere for enkelte punkter. 

Årsmelding godkjent.

 

Sak 3

Regnskap 2021 

Regnskapsfører Magnus Fuglår gikk gjennom regnskapet og kommenterte/forklarte enkelte poster.

Viser ellers til utsendte «Kommentar til regnskapet for 2021» fra regnskapsfører. 

Regnskapet er godkjent av revisor. 

Regnskapet 2021 godkjent.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2022. 

Regnskapsfører/leder gikk igjennom budsjettet, og forklarte de forskjellige poster.

Ingen større prosjekter planlagt for 2022. 

Budsjett for 2022 godkjent.

 

Sak 5

Indeksregulering av båtplasser. 

Verdien på innskuddene på båtplasser ble ved årsskiftet justert etter SSB’s konsumprisindeks med 5,3%.  I tillegg ble verdiene på plassene oppjustert med 20% i styrevedtak 9/21 den 27.mai 2021. 

Liste med verdier på båtplasser ble lagt fram for møtedeltakerne som informasjon.

 

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2022 

Styret foreslår å beholde årskontingent kr.200 for alle, og et differensiert plasstillegg for leietakere med fast plass fra kr.1600 til kr.2700 avhengig av plassbredde og lengde på utligger. 

Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 7

Innmeldte saker.

Ingen innmeldte saker.

Sak 8

Valg. 

Leder la fram valgkomiteens forslag til styremedlemmer: 

Leder: Ivar Johnsen. Valgt for 1 år 

Styremedlem: Olaf Fossum Valgt for 2 år

Styremedlem: Tore Skjervø Valgt for 2 år 

Revisor: Kari Wiksaas Busch Valgt for 1 år 

Valgkomité: Torbjørn Fjerstad Valgt for 1 år

                     Terje Vang Valgt for 1 år

 

 

Møtet slutt kl.2015

 

 

 

Referent:  Tore Skjervø

Din overskrift

REFERAT FRA ÅRSMØTET 24.04.2021

STRAUMEN BÅTFORENING

Sted: Rødbrygga

Tid: 19.00 Tilstede: 11 medlemmer

Sak 1

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent. 

Ingen merknad til innkalling.

Godkjent 

Forslag til møteleder: Ivar Johnsen. Valgt

Forslag til referent: Tore Skjervø. Valgt 

 

Sak 2

Årsmelding 2020 

Leder la fram årsmeldingen.

Noen få spørsmål fra medlemmene, bl.a. om utleie av den gamle gjestebrygga i Sandvågen. 

Årsmelding godkjent.

 

Sak 3

Regnskap 2020 

Regnskapsfører Magnus Fuglår gikk gjennom regnskapet og kommenterte/forklarte enkelte poster, spesielt det forholdsvis store forbruk på vedlikehold.

Regnskapet er godkjent av revisor. 

Regnskapet godkjent.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2021. 

Regnskapsfører gikk igjennom budsjettet, og forklarte de forskjellige poster.

Den innerste rekken med brygger skal skiftes ut og den utgjør den største utgiftsposten. 

Budsjett for 2021 godkjent.

 

Sak 5

Indeksregulering av båtplasser. 

Verdien på innskuddene på båtplasser ble ved årsskiftet justert etter SSB’s konsumprisindeks med 1,4%.

Liste med verdier på båtplasser ble lagt fram for møtedeltakerne som informasjon.

 

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2021 

Styret foreslår å beholde årskontingent kr.200 for alle, og et differensiert plasstillegg for leietakere med fast plass fra kr.1600 til kr.2700 avhengig av plassbredde og lengde på utligger. 

Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 7

Innmeldte saker.

Ingen innmeldte saker.

Sak 8

Valg. 

Leder la fram valgkomiteens forslag til styremedlemmer: 

Leder: Ivar Johnsen. Valgt for 1 år 

Styremedlem: Ragnar Bragstad Valgt for 2 år

Styremedlem: Rune Møller Valgt for 2 år 

Revisor: Kari Wiksaas Busch Valgt for 1 år 

Valgkomité: Ola Joar Hembre Valgt for 1 år

                     Tore Wold Valgt for 1 år

 

 

Møtet slutt kl.19:45

 

 

 

Referent:  Tore Skjervø

Din overskrift

REFERAT FRA ÅRSMØTET 04.06.2020

STRAUMEN BÅTFORENING

Sted: Rødbrygga

Tid: 19.00 Tilstede: 13 medlemmer

Sak 1

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent. 

Ingen merknad til innkalling.

Godkjent 

Forslag til møteleder: Ivar Johnsen. Valgt

Forslag til referent: Tore Skjervø. Valgt 

 

Sak 2

Årsmelding 2019 

Leder la fram årsmeldingen.

Noen spørsmål om innkreving av havneavgift fra gjestebåter, og hvordan man kan gjøre den mere effektiv. 

Årsmelding godkjent.

 

Sak 3

Regnskap 2019 

Regnskapsfører Magnus Fuglår gikk gjennom regnskapet og kommenterte/forklarte enkelte poster. Ellers ingen kommentarer.

Regnskapet er godkjent av revisor. 

Regnskapet godkjent.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2020. 

Regnskapsfører gikk igjennom budsjettet, og forklarte hvorfor man la fram 2 budsjett, ett med kostnadsføring og ett med aktivering. 

Budsjett for 2020 godkjent.

 

Sak 5

Indeksregulering av båtplasser. 

Verdien på innskuddene på båtplasser ble ved årsskiftet justert etter SSB’s konsumprisindeks med 1,4%.

Liste med verdier på båtplasser ble lagt fram for møtedeltakerne som informasjon.

 

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2020 

Styret foreslår å beholde årskontingent kr.200 for alle, og et differensiert plasstillegg for leietakere med fast plass fra kr.1600 til kr.2700 avhengig av plassbredde og lengde på utligger. 

Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 7

Innmeldte saker.

Styret la fram forslag om reduksjon av «omkostningsgebyret» ved førstegangskjøp av båtplass til kr.5000.

Forslag fra Anders Kvam på kr.2000 for det samme.

Styrets forslag vedtatt med 9 stemmer mot 1 stemme for A. Kvam.

 

Sak 8

Valg. 

Leder la fram valgkomiteens forslag til styremedlemmer: 

Leder: Ivar Johnsen. Valgt for 1 år 

Styremedlem: Olaf Fossum Valgt for 2 år

Styremedlem: Tore Skjervø Valgt for 2 år

Revisor: Kari Wiksaas Busch Valgt for 1 år 

Valgkomité: Sigurd Løseth Valgt for 1 år

                   Håvard Okkenhaug Valgt for 1 år

 

 

Møtet slutt kl.19:50

 

 

 

Referent:  Tore Skjervø

REFERAT FRA ÅRSMØTET 26.03.2019

STRAUMEN BÅTFORENING

Sted: Rødbrygga

Tid: 19.00 Tilstede: 15 medlemmer

Sak 1

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent. 

Ingen merknad til innkalling.

Godkjent 

Forslag til møteleder: Ivar Johnsen. Valgt

Forslag til referent: Tore Skjervø. Valgt 

 

Sak 2

Årsmelding 2017 

Leder la fram årsmeldingen.

Ingen spesielle kommentarer/spørsmål på de enkelte underpostene. 

Årsmelding godkjent.

 

Sak 3

Regnskap 2018 

Kasserer Møller gikk gjennom regnskapet og kommenterte/forklarte enkelte poster.

Regnskapet er godkjent av revisor. 

Regnskapet godkjent.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2019. 

Kasserer gikk gjennom budsjettforslaget.

Styret redegjorde for enkelte poster i budsjettet, b.la. vedlikehold av anleggene

sjø/land som er noen av de største utgiftspostene. 

Budsjett for 2018 godkjent.

 

Sak 5

Indeksregulering av båtplasser. 

Verdien på innskuddene på båtplasser ble ved årsskiftet justert etter SSB’s konsumprisindeks med 3,5%.

Liste med verdier på båtplasser ble lagt fram for møtedeltakerne som informasjon.

 

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2019. 

Styret foreslår å beholde årskontingent kr.200 for alle, og et differensiert plasstillegg for leietakere med fast plass fra kr.1600 til kr.2700 avhengig av plassbredde og lengde på utligger. 

Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 7

Innmeldte saker.

Ingen innmeldte saker.

 

 

Sak 8

Valg. 

Leder la fram valgkomiteens forslag til styremedlemmer: 

Leder: Ivar Johnsen.Valgt for 1 år 

Styremedlem: Ragnar Bragstad Valgt for 2 år

Styremedlem: Rune Møller Valgt for 2 år 

Revisor: Kari Wiksaas Busch Valgt for 1 år 

Valgkomité: Jan Sakshaug Valgt for 1 år

                    Bjarne Hagen Valgt for 1 år

 

 

Møtet slutt kl.19:40

 

 

 

Referent:  Tore Skjervø

REFERAT FRA ÅRSMØTET 15.03.2018

STRAUMEN BÅTFORENING

Sted: Rødbrygga

Tid: 19.00 Tilstede: 16 medlemmer

Sak 1

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

 

Ingen merknad til innkalling.

Godkjent

 

Forslag til møteleder: Ivar Johnsen. Valgt

Forslag til referent: Tore Skjervø. Valgt

 

 

Sak 2

Årsmelding 2017

 

Leder la fram årsmeldingen.

Noen spørsmål ble stilt om enkelte ting i årsmeldinga, og det ble stilt spørsmål om to saker som ble oversendt styret på forrige årsmøte.

Den ene var om flaggstenger ute på bryggene: Arbeides med saken.

Den andre var bruk av de gamle strømsøylene: styret har ikke diskutert saken enda.

Det var mest påkrevet å få orden på fortøyningen av bryggene i 2017.

Det ble stilt spørsmål om man skal kreve bevis på betalt forsikring på båter som ligger i hamna. Dette på bakgrunn av de forlisene vi hadde i fjor.

 

Årsmelding godkjent.

 

Sak 3

Regnskap 2017

 

Regnskapsfører Magnus Fuglår gikk gjennom regnskapet og kommenterte/forklarte enkelte poster.

Regnskapet godkjent av revisor.

 

Regnskapet godkjent.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2018.

 

Regnskapsfører gikk gjennom budsjettforslaget.

Styret redegjorde for enkelte poster i budsjettet, b.la. vedlikehold av anleggene, sjø og land.

Største utgiftsposter er vedlikehold landanlegg og bryggene.

 

Budsjett for 2018 godkjent.

 

Sak 5

Indeksregulering av båtplasser.

 

Verdien på innskuddene på båtplasser ble ved årsskiftet justert etter SSB’s konsumprisindeks med 1,6%.

Liste med verdier på båtplasser ble lagt fram for møtedeltakerne som informasjon.

 

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2018.

 

Styret foreslår å beholde årskontingent kr.200 for alle, og et differensiert plasstillegg for leietakere med fast plass fra kr.1600 til kr.2700 avhengig av plassbredde og lengde på utligger.

Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 7

Innmeldte saker.

Ingen innmeldte saker

Sak 8

Valg.

 

Harald Sundfær la fram valgkomiteens forslag :

 

Leder: Ivar Johnsen. Valgt for 1 år

 

Styremedlemmer: Olaf Fossum Valgt for 2 år

                              Tore Skjervø Valgt for 2 år

 

Revisor: Kari Wiksaas Busch Valgt for 1 år

 

Valgkomité: Kjell Slapgaard Valgt for 1 år

                     Harald Sundfær Valgt for 1 år

 

 

Møtet slutt kl.19:40

 

 

 

Referent:  Tore Skjervø

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2017

STRAUMEN BÅTFORENING

Sted: Rødbrygga   

Tid: 16.03.2017 kl.19:00

Tilstede: 12 medlemmer

Sak 1

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent. 

Ingen merknad til innkalling.

Godkjent 

Forslag til møteleder: Ivar Johnsen. Valgt

Forslag til referent: Tore Skjervø. Valgt 

 

Sak 2

Årsmelding 2016 

Leder la fram årsmeldingen.

Styret svarte på noen spørsmål spesielt vedrørende vedlikehold på bryggeanlegget. 

Godkjent.

 

Sak 3

Regnskap. 

Regnskapsfører Magnus Fuglår gikk gjennom regnskapet og kommenterte/forklarte enkelte poster.

Regnskapet godkjent av revisor. 

Regnskapet godkjent.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2017. 

Regnskapsfører gikk gjennom budsjettforslaget.

Styret redegjorde for enkelte poster i budsjettet, b.la. vedlikehold av anleggene, sjø og land.

Største utgiftsposter er utskifting av fortøyning til bryggene. 

Budsjett for 2017 godkjent.

 

Sak 5

Indeksregulering av båtplasser. 

Verdien på innskuddene på båtplasser ble ved årsskiftet justert etter SSB’s konsumprisindeks med 3,5%.

Liste med verdier på båtplasser ble lagt fram for møtedeltakerne som informasjon.

 

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2017. 

Styret foreslår å beholde årskontingent kr.200 for alle, og et differensiert plasstillegg for leietakere med fast plass fra kr.1600 til kr.2700 avhengig av plassbredde og lengde på utligger. 

Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 7

Innmeldte saker.

a)  Fra Per Storli:

Ber styret se på muligheten av å benytte de gamle lyssøylene som markeringslys på endene av den ytterste bryggen. 

Forslag til vedtak: Saken oversendes styret til videre behandling.

 Vedtatt 

b)  Fra Per Storli:

Kan det være av interesse for foreninga å arrangere f.eks. båtførerkurs. Mulig det kan finnes lokale krefter som har kunnskap og lov til å holde slike kurs. 

Forslag til vedtak: Styret undersøker om det finnes lokale krefter som kan holde kurs relatert til båtlivet, og «lodder» stemninga blant medlemmer om interessen for slike kurs.

Vedtatt. 

c)    Fra Tore Woll:

Ber styret se på muligheten for utbedring av oppkjørselen fra båtutsettingsrampa. (svingområdet) 

Info fra styret: Dette ble forsøkt tatt vare på i forbindelse med at skråningen ble rensket.

Vi får se om dette var nok når sesongen med utsett av båter starter. Viss ikke må man se på om det er mulighet for andre løsninger.

 

Sak 8

Valg. 

Ingen fra valgkomitéen til stede på møtet, så møteleder la fram valgkomitéens forslag til styre. 

Leder: Ivar Johnsen. Valgt for 1 år 

Styremedlemmer: Rune Møller Valgt for 2 år

                            Ragnar Bragstad Valgt for 2 år 

Revisor: Kari Busch Valgt for 1 år 

Valgkomité: Kjell Slapgaad Valgt for 1 år

                   Harald Sundfær Valgt for 1 år

 

 

Møtet slutt kl.19:40

 

 

 

Referent:  Tore Skjervø

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2016

STRAUMEN BÅTFORENING

Sted: Rødbrygga   

Tid: 30.03.2016 kl.1900

Tilstede: 17 medlemmer

Sak 1

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

 

Ingen merknad til innkalling.

Godkjent

 

Ivar Johnsen valg til møteleder.

Tore Skjervø valgt til referent.

 

Sak 2

Årsmelding 2015

 

Leder gikk gjennom årsmeldingen.

Leder teknisk komité svarte på noen spørsmål i forbindelse med vedlikehold.

 

Godkjent.

 

Sak 3

Regnskap.

 

Regnskapsfører Magnus Fuglår gikk gjennom regnskapet og kommenterte/forklarte enkelte poster.

Årsresultat for 2015 var ca. kr.13 300.

Regnskapet godkjent av revisor.

 

Regnskapet godkjent.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2016.

 

Regnskapsfører gikk gjennom budsjettforslaget.

Leder og medlemmer av teknisk komité redegjorde for enkelte poster i budsjettet, b.la. vedlikehold av anleggene, sjø og land.

Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr.62 600. På grunn regnskapsmessige årsaker vil ikke dette utgjøre større nedgang på kontantbeholdningen enn

 ca kr.4 600,-

 

Budsjett for 2016 godkjent.

 

Sak 5

Indeksregulering av båtplasser.

 

Verdien på innskuddene på båtplasser ble ved årsskiftet justert etter SSB’s konsumprisindeks med 2,1%.

 

Liste med verdier på båtplasser ble lagt fram for møtedeltakerne som informasjon.

 

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2016.

 

Styret foreslår å beholde årskontingent kr.200 for alle, og et differensiert plasstillegg for andelseiere fra kr.1600 til kr.2700 avhengig av plassbredde og lengde på utligger.

 

Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 7

Saker innmeldt.

 

Ingen saker innmeldt.

 

Sak 8

Valg.

 

Kjell B. Johansen la frem og redegjorde for forslagene fra komitéen.

 

Leder: Ivar Johnsen.  Valgt

Styremedlemmer: Olaf Fossum Valgt

                              Tore Skjervø Valgt

Revisor:                 Kari Busch    Valgt

Valgkomité:          Kjell Slappgaard Valgt

                              Kjell Brynjar Johansen  Valgt

 

 

Møtet slutt kl.19:50

 

 

 

Referent:  Tore Skjervø

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2015

STRAUMEN BÅTFORENING

Sted : Rødbrygga   

Tid: 24.03.2015 kl.1900

Tilstede : 27 medlemmer

Sak 1

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

 

Ingen merknad til innkalling.

Godkjent

 

Ivar Johnsen valg til møteleder.

Tore Skjervø valgt til referent.

 

Sak 2

Årsmelding 2014.

 

Leder gikk gjennom årsmeldingen.

Ingen vesentlige merknader/spørsmål til meldingen.

Godkjent.

 

Sak 3

Regnskap.

 

Regnskapsfører Magnus Fuglår gikk gjennom regnskapet og kommenterte/forklarte enkelte poster.

Årsresultat for 2014 var ca. kr.10 000.

Regnskapet godkjent av revisor.

Regnskapet godkjent.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2015.

 

Ivar Johnsen redegjorde for enkelte poster i budsjettet.

Budsjettet er satt opp med et overskudd på kr.25 775. Noe diskusjon om strømforbruk. Styret pålagt å sjekke forholdet.

Budsjett for 2015 godkjent.

 

Sak 5

Utleiepriser samt indeksregulering av båtplasser.

 

Styrets forslag om uendret pris for leie av båtplass og fordeling av leie mellom forening/plassholder (kr.1500/1000) Vedtatt.

 

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2015.

 

Styret foreslår å beholde årskontingent kr.200 for alle, og et differensiert plasstillegg for andelseiere fra kr.1600 til kr.2700 avhengig av plassbredde og lengde på utligger.

 

Vedtatt.

 

Sak 7

Saker innmeldt.

 

1.  Fra styret:

 

Styret la fram forslag om frikjøpsordning for dugnadsarbeid.

Litt diskusjon for og imot.

Deretter foretok man avstemning ved håndsopprekking.

 

Styrets forslag nedstemt.

 

 

2. Fra styret:

 

Før årsmøtet ble satt ga Geir Giäver fra Kongelig Norsk Båtforbund informasjon

om forbundet og de fordeler et medlemskap kan gi. Årskontingent pr. medlem (andelseier) er for tiden kr.120,-

Etter noe diskusjon fattet årsmøtet følgende vedtak:

 

Straumen Båtforening søker om kollektivt medlemskap i KNBF.

 

Sak 8

Valg.

 

Kjell B. Johansen redegjorde for forslagene fra komitéen.

Leder: Ivar Johnsen.  Valgt

Styremedlemmer: Bjørnar Skjesol Valgt

                              Per Madsen Valgt

Revisor:                 Kari Busch    Valgt

Valgkomité:          Arnold Kammen Valgt

                              Kjell Brynjar Johansen  Valgt

 

 

Møtet slutt kl.21.15

 

 

 

Ref.:  Tore Skjervø

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2014

STRAUMEN BÅTFORENING

Sted : Rødbrygga   

Tid: 20.03.2014 kl.1900

Tilstede : 22 medlemmer

Sak 1

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

 

Ingen merknad til innkalling.

Godkjent

 

Ivar Johnsen valg til møteleder.

Tore Skjervø valgt til referent.

 

Sak 2

Årsmelding 2013.

 

Sekretær gikk gjennom årsmeldingen punktvis.

Ingen vesentlige merknader/spørsmål til meldingen.

Godkjent.

 

Sak 3

Regnskap.

 

Ola Klepp gikk gjennom regnskapet og kommenterte/forklarte enkelte poster.

Overskuddet for foreninga i 2013 var ca. kr.657 000.

Regnskapet godkjent av revisor.

Regnskapet godkjent.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2014.

 

Ivar Johnsen og Magne Tronhus redegjorde litt om enkelte poster i budsjettet.

Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr.20 500. Dette dekkes av egenkapitalen.

Ingen merknader til budsjettet. Godkjent.

 

Sak 5

Utleiepriser samt indeksregulering av båtplasser.

 

Styrets forslag om uendret pris for leie av båtplass og fordeling av leie mellom forening/plassholder (kr.1500/1000) Vedtatt.

 

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2014.

 

Styret foreslår å beholde årskontingent kr.200 for alle, og et differensiert plasstillegg for andelseiere fra kr.1600 til kr.2700 avhengig av plassbredde og lengde på utligger.

 

Vedtatt.

 

Sak 7

Saker innmeldt.

 

1.  Fra styret:

 

Leder og Kjell B. Johansen redegjorde for planene om bygging av klubbhus

i  båthavna. Grunnflate ca. 35m². Anslått byggekostnad kr.350 000.

 

Styrets forslag vedtatt.

 

2. Fra styret:

 

Saken trukket tilbake.

 

3 . Fra Kjell Brynjar Johansen:

 

Deltakelse på Straumens dag.

Straumen Båtforening deltar på Straumens dag inntil årsmøtet i Straumen Båtforening endrer på vedtaket. Styret oppnevner medlemmer til å lede dette hvert år.

Vedtatt.

 

Sak 8

Valg.

 

Kjell B. Johansen redegjorde for forslagene fra komitéen.

Leder: Ivar Johnsen.  Valgt

Styremedlemmer: Olaf Fossum. Valgt

                              Tore Skjervø Valgt

Revisor:                 Kari Busch    Valgt

Valgkomité:          Arnold Kammen Valgt

                              Kjell Brynjar Johansen  Valgt

 

 

Møtet slutt kl.19.50

 

 

 

Ref.:  Tore Skjervø

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2013

STRAUMEN BÅTFORENING

Tilstede : 26 medlemmer

  Sted: Rødbrygga

Tid: 19.03.2013 kl.19:00 

 

Sak 1

Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent.

 

Ingen merknad til innkalling. Godkjent.

Kjell B. Johansen valgt til møteleder.

Tore Skjervø valgt til referent.

 

Sak 2

Årsmelding 2012.

 

Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punktvis.

Ingen vesentlige merknader/spørsmål til meldingen.

Godkjent.

Sak 3

Regnskap.

 

Regnskapsfører O.Klepp gikk gjennom regnskapet og forklarte nærmere enkelte poster. Overskuddet for foreninga i 2012 ca.kr 62000.

Regnskapet godkjent av revisor.

Regnskapet godkjent av årsmøtet.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2013.

 

Regnskapsfører og kasserer redegjorde for budsjettet.

Da budsjettet ble satt opp var det enda ikke helt klart med utvidelse av båtplasser, så derfor kan den posten være noe lavt satt i forhold til det den antagelig vil vise i regnskapet for 2013.

Ingen andre vesentlige kommentarer til budsjettet.

 

Sak 5

Utleiepriser for båtplasser samt indeksregulering av båtplassene.

 

Styrets forslag om uendrede priser for utleie for sesongene sommer/vinter 2013/14 (kr2500) vedtatt.

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2013.

 

Forslaget fra styret vedtatt.

Årskontingent kr.200 for alle og et differensiert plasstillegg for andelseierne fra kr.1600 til 2700 avhengig av plassbredde.

Sak 7

Innmeldte saker.

 

Fra styret: "Ved salg av nye båtplasser blir verdien på plassene beregnet på vanlig måte etter bredde og lengde på utriggere. I tillegg betales det et admin.tillegg på kr. 8000,- . Dette tillegget tilfaller foreningen i sin helhet og blir ikke lagt til verdien på båtplassen.

I første omgang vil man gå ut til medlemmer med tilbud om kjøp av plasser, men ved liten interesse kan man utlyse det eksternt i dagsaviser eller gjennom utbyggere av boligområder i nærområdet.(Næssjordet)"

 

Det ble en del diskusjon/forklaringer om hva som var bakgrunnen for forslaget.

Den største årsaken til ”admin.” tillegget er kostnadene til helt nye plasser/utliggere.

 

Styrets forslag vedtatt.

Sak 8

Valg.

 

T.Solberg la fram valgkomitéens forslag.

På valg var leder,kasserer og sekretær.

 

Leder: Ivar Johnsen (1år)

Enstemmig valgt.

 

P.g.a. at nestleder I.Johnsen som ikke var på valg ble valgt til leder,måtte man velge 3 styremedlemmer.

 Valgkomitéens forslag:

Bjørnar Skjesol (2år)

Per Madsen (2år)

Tore Skjervø (1 år)

Enstemmig valgt .

 

Båtforeningens styre er:

Leder: Ivar Johnsen

Styremedlemmer: Bjørnar Skjesol

Per Madsen, Olaf Fossum og Tore Skjervø

 

Revisor: Kari Busch

Enstemmig valgt.

 

Valgkomité:

Arnold Kammen

Kjell Brynjar Johansen

Enstemmig valgt

 

 

 

Kjell Brynjar takket for seg som styreleder og ønsket den nye leder lykke til.

 

Møtet avsluttet kl.1950

 

 

Etter årsmøtet ble det servert pizza, og I.Johnsen og O.Fossum informerte litt nærmere om ny bølgedemper mot nordøst og om å komme i gang med opprusting av landanlegget, deriblant klubbhus med sanitæranlegg.

 

 

Ref.:  Tore Skjervø

Årsmøtedeltagere.

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2012

STRAUMEN BÅTFORENING

 

  Sted: Rødbrygga

  Tid:  Torsdag 29.03.2012 kl.1900

  Tilstede: 21 medlemmer.

 

Sak 1/12

Godkjenning av innkalling og valg av ordstyrer og referent.

 

Innkallingen godkjent.

Kjell B. Johansen valgt til ordstyrer.

Tore Skjervø valgt til referent.

 

Sak 2/12

Årsmelding.

 

Årsmeldingen ble gjennomgått punktvis. Kommentar/spørsmål om et punkt: utvidelse av landområde. Nestleder I. Johnsen orienterte.

Årsmeldingen godkjent enstemmig.

Sak 3/12

Regnskap.

 

Ola Klepp redegjorde for regnskapet. Ved en feil var ikke balanseregskapet kommet med i de utsendte sakspapirer. Klepp redegjorde for postene og kunne opplyse at etter ekstraordinære innbetalinger var lånegjelden nå ca .115.000.

Regnskapet var godkjent av revisor.

Regnskapet godkjent enstemmig.

Sak 4/12

Budsjett

 

Ingen kommentarer til det framlagte budsjett for 2012.

Budsjett for 2012 enstemmig vedtatt.

Sak 5/12

Utleiepriser og indeksregulering av båtplasser.

 

Styrets forslag om å beholde dagens utleiepriser og indeksregulere verdi på båtplasser enstemmig vedtatt.

Sak 6/12

Årskontingent og plasstillegg for 2012.

 

Styrets forslag om å beholde dagens kontingent og plasstillegg enstemmig vedtatt.

Sak 7/12

Innmeldte saker.

 

1.  Vedtektsendring.

§4 Båtplass avsnitt 11 :

Ny ordlyd: Båtplass som ikke benyttes av eier innen 1. juni, kan etter samråd med eier framleies av styret. Medlemmer som ikke ……..

Styrets forslag vedtatt enstemmig.

Sak 8/12

Valg.

 

T. Solberg la fram valgkomiteens forslag:

 

Leder (1 år): Kjell Brynjar Johansen

Styremedlemmer (2 år): Ivar Johnsen og Olaf Fossum.

Valgkomite (1 år): Torbjørn Solberg og Birgit Sundt Henriksen.

Revisor: Kari Busch.

Samtlige har sagt seg villige.

 

Alle valgt med aklamasjon.

 

 

Møtet slutt kl.1945

 

Ref.: Tore Skjervø

 

Etter møtet ble det servert pizza.

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011

   STRAUMEN BÅTFORENING

 

Sted: Rødbrygga

Tid: 9. mars 2011 kl 19.00

Antall medlemmer til stede: 26.

Sak 1

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Innkallinga ble godkjent.

Kjell Brynjar Johansen ble valgt til møteleder.

Birgit Sund Henriksen ble valgt til referent.

.

Sak 2

Årsmelding.

Årsmeldinga ble gjennomgått punktvis og kommentert på to punkter.

 

Bølgedemper:

Markeringslysene ute på bølgedemperen er ikke blendet enda som det står i årsmeldinga. Det er ikke gjennomført fordi bølgedemperen har vært islagt og vanskelig tilgjengelig. Disse lysene skal forøvrig byttes ut fordi de ikke fungerer som ønsket.

 

Hjemmeside:

Per Anders Lyngstad påpekte at han ikke hadde arbeidet ”en god del” med å få etablert ny hjemmeside slik det står i årsmeldinga. Han ønsket navnet sitt fjernet.

 

Årsmeldinga ble godkjent med kommentarer.

 

Sak 3

Regnskap

Regnskapet ble lagt fram av regnskapsfører Ola Klepp. Revisjon er utført av Kari Busch.

 

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

 

Sak 6

Årskontingent og plasstillegg for 2011

Styret foreslo å beholde kontingenten på kr. 200,- uendret.

 

Styret foreslo en økning av plasstillegg med 50 % med bakgrunn i investering og låneopptak til bølgedemper og båtanleggets behov for vedlikehold. Plasstillegget ble foreslått økt til kr 1600,- - kr 2700,- avhengig av størrelse på båtplass.

Styrets forslag ble vedtatt uten kommentarer.

 

Sak 4

Planer og budsjett for 2011

Budsjettet ble lagt fram av regnskapsfører Ola Klepp.

Budsjettet ble vedtatt uten kommentarer.

 

Sak 5

Utleiepriser for båtplasser og indeksregulering av båtplassene

Det kom forslag om å øke utleieprisen for båtplass pr sesong fra 2000,- til 2500,-. Forslaget innebar i sommersesongen at 1000,- skal tilfalle plasseier og 1500,- skal tilfalle båtforeningen. (Styret har tidligere vedtatt at leiesum betalt for leie av båtplass i vintersesongen skal tilfalle båtforeningen i sin helhet. –Ikke deles mellom plasseier av båtplass som båten tilfeldigvis blir liggende på og foreningen, som har vært tilfelle tidligere.)

 

Forslaget ble vedtatt, mens styret trakk sitt opprinnelige forslag.

 

Båtplassenes verdi er indeksregulert etter SSBs prisindeks.

Info ble tatt til etterretning.

 

Sak 7

Innmeldte saker til årsmøtet

Ingen innmeldte saker fra medlemmene til årsmøtet.

 

Sak 8

Valg.

Leder: Kjell Brynjar Johansen

Styremedlemmer: Arnold Kammen

                              Tore Skjervø

Revisor: Kari Busch

Valgkomitè: Torbjørn Solberg og Birgit Sund Henriksen

Alle ble valgt ved akklamasjon

 

 

 

Etter at årsmøtet var avsluttet, ble det servert pizza, og styrets leder Kjell Brynjar Johansen informerte om noen saker.

 

  • Leder i styret går inn for at båtforeningen bidrar med en andel (kr 1000,-) i Inderøyfestivalen. Tas opp i styret som sak.

 

  • Ideer fra medlemmene til prosjekter i båthavna som kan utløse tilskuddsmidler taes i mot med takk.

 

  • Styret har søkt om utvidelse av arealet for båtplasser, - på utsiden av ytterbrygga. De ber om innspill til søknadsprosessen i form av argumenter, bilder og nye synssvinkler.

 

  • Det jobbes med å få til ny avtale om leiekontrakt på 10 år med grunneier til båthavna.

 

  • Styret oppfordres til å få medlemmer som ikke er andelseiere til å bli mer delaktige i båtforeningens arbeid.

 

 

Ref.: Birgit Sund Henriksen